Warunki korzystania z aplikacji i witryny

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do WorkPort Sp. z o. o., obowiązuje od 1 czerwca 2020 r. Poprzednią wersję regulaminu otrzymasz po zgłoszeniu do na adres: support@workport.pl

§ 1

DEFINICJE

„Formularz rejestracyjn” – formularz wypełniany przez Użytkownika niezalogowanego, służący do założenia Konta.

„Konto” – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisów. Użytkownik może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami.

„Profil” – funkcjonalność Konta pozwalająca Użytkownikowi na gromadzenie wybranych informacji, w tym dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej, historii edukacji i innych umiejętności oraz dokumentów Użytkownika.

„Regulamin” – niniejszy Regulamin.

„Serwisy” lub „Serwis, aplikacja lub platforma” – serwisy internetowe należące do Usługodawcy, w ramach których Usługodawca świadczy Usługi.

„Usługi” – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Użytkowników niezalogowanych w oparciu o Regulamin.

„Usługodawca” – WorkPort Sp. z o. o. z siedzibą w Kętrzynie, ul. B. Chrobrego 5, 11-400, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000775031, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7422265776.

„Kodeks Cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

„Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych” – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

„Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).

„Ustawienia (Prywatność)” – funkcjonalność Konta pozwalająca Użytkownikowi korzystającemu z wybranych Usług na odpowiednie zarządzanie tymi Usługami, w tym na samodzielne modyfikowanie ich zakresu oraz na wybór preferencji odnośnie ochrony jego prywatności.

„Utwory” – utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które będą publikowane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisów lub wybranych Usług.

„Uwierzytelnienie” – usługa uwierzytelniająca polegająca na wysłaniu kodu za pośrednictwem sms lub email, umożliwiająca założenie Konta i uzyskanie do niego dostępu.

„Użytkownik” – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych w ramach Serwisów lub Pracodawcy lub agencje doradztwa personalnego, którzy publikują ogłoszenia o pracę w Serwisie lub korzystają z innych usług realizowanych przez Usługodawcę.

„Użytkownik niezalogowany” – pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z Usług oferowanych przez Serwisy, które nie wymagają założenia Konta.

„Wizerunek” – nazwisko lub pseudonim, wizerunek Użytkownika w rozumieniu art. 23 KC z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa:

Prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego, związane ze świadczeniem Usług.

Zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.

Usługodawca udostępnia nieodpłatnie w Serwisach Użytkownikowi i Użytkownikowi niezalogowanemu Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik i Użytkownik niezalogowany nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.

Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 3

ZAWARCIE UMOWY

Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem niezalogowanym z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług oferowanych w ramach Serwisów, które nie wymagają założenia Konta.

Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą prawidłowego wypełnienia przez niego Formularza rejestracyjnego albo dokonania Uwierzytelnienia oraz zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.

Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego polega na podaniu loginu (nr. telefonu) i hasła (otrzymanego przy pomocy darmowego sms’a).

Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny albo dokonując Uwierzytelnienia oświadcza, że:

podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;

jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług;

po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego lub dokonanym Uwierzytelnieniu, Usługodawca tworzy Konto o nazwie odpowiadającej podanemu przez Użytkownika numerze telefonu. Na wskazany przez Użytkownika nr telefonu wysyłany jest kod aktywacyjny w celu potwierdzenia założenia Konta. Użytkownik ma 60 sekund od momentu otrzymania sms’a aktywacyjnego na dokonanie potwierdzenia założenia Konta. Potwierdzenie założenia Konta zapewnia Użytkownikowi dostęp do Konta i możliwość korzystania z Usług, które wymagają założenia Konta. Jeżeli w terminie 60 sekund od momentu otrzymania sms’a aktywacyjnego Użytkownik nie dokona potwierdzenia założenia Konta, nie będzie miał do niego dostępu i nie będzie mógł korzystać z Usług, które wymagają założenia Konta;

Użytkownik/Pracodawca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym lub uzyskiwany przez Usługodawcę w przypadku dokonania przez Użytkownika Uwierzytelnienia. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie;

Nr telefonu jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika aplikacji mobilnej wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem oraz Użytkownikiem i Użytkownikiem/Pracodawcą związanej ze świadczeniem Usług;

Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisów lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy;

Użytkownik uzyskuje dostęp do utworzonego Konta za pomocą swojego loginu (nr telefonu);

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony jednak Umowa o świadczenie Usług zostaje rozwiązana z Użytkownikiem z chwilą usunięcia Konta z aplikacji mobilnej.

§ 4

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany i Usługodawca są następujące:

W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia lub poprawne zainstalowanie przeglądarki internetowej;

Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom oraz Użytkownikom niezalogowanym przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania;

Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie, a Usług wybranych przez Użytkownika niezalogowanego nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zawarcia umowy o świadczenie Usług. Jeżeli zawarcie umowy o świadczenie Usług z Użytkownikiem niezalogowanym nastąpiło w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu ustawowo wolnym od pracy.

§ 5

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY, UŻYTKOWNIKA

Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisów;

wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług, w sposób wskazany w Załączniku nr 1 do Regulaminu, stanowiącym Wykaz i opis Usług;

odmowy świadczenia Usług jeżeli Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany narusza Regulamin;

dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów poprzez zmianę Regulaminu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Użytkownikowi lub Użytkownikowi niezalogowanemu nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.

Użytkownik ma możliwość zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta, w tym Ustawień (Prywatność) i zmiany podanych przez siebie danych w dowolnym momencie.

W przypadku wystąpienia awarii lub innych zakłóceń w funkcjonowaniu systemów Usługodawcy, uniemożliwiających korzystanie z określonych Usług, funkcjonalności lub ustawień, Usługodawca podejmuje niezwłocznie wszelkie działania zmierzające do naprawienia takiej awarii lub zakłócenia.

W przypadku skorzystania przez Użytkownika z Usług związanych z publicznym udostępnieniem w Serwise swojego Wizerunku, na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik wyraża zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnienie i rozpowszechnienie przez Usługodawcę. Usługodawca oświadcza, że Wizerunek będzie wykorzystywany w celu poprawnej realizacji Usług, identyfikacji Użytkownika lub w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Usługodawcy.

Użytkownik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworów. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na czas realizacji Usług, zezwalającej na korzystanie z Utworów na następujących polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet.

Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:

podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji oraz danych osobowych;

publikacji lub przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich;

wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym;

kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnianych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku;

podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów oraz korzystania z Serwisów w sposób uciążliwy dla Usługodawcy lub innych Użytkowników lub Użytkowników niezalogowanych;

wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany zobowiązani są do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o znanych im przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych, informacji lub działań podejmowanych za pośrednictwem Serwisów. Usługodawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do określonych danych, informacji lub działań.

§ 6

WARUNKI PŁATNOŚCI

Usługi świadczone przez Usługodawcę są płatne, opłaty za usługi są umieszczone w zakładce płatności podczas finalizowania opłaty za usługe.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: -Visa, -Visa Electron, -MasterCard, -MasterCard Electronic, -Maestro

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Usługodawca oraz Użytkownik i Użytkownik niezalogowany zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej.

Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych wykorzystywanych przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego w ramach korzystania z Serwisu i uniemożliwił dostęp do takich danych lub informacji, nie ponosi względem nich odpowiedzialności za powstałą szkodę.

Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia im Usług, w tym na skutek usunięcia Konta.

Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;

treści udostępniane przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego w wyniku korzystania z Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich;

informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisach lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego;

utratę przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego;

szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.);

podania przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji;

nieprzestrzeganie przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego postanowień Regulaminu.

§ 8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.

Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników oraz Użytkowników niezalogowanych określa Polityka Prywatności.

§ 9

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Użytkownik i Użytkownik niezalogowany mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

oznaczenie Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr. telefonu);

adres Serwisu, którego reklamacja dotyczy;

przedmiot reklamacji;

okoliczności uzasadniające reklamację.

Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.

Reklamację (z dopiskiem „Reklamacja”) należy składać:

na adres Usługodawcy: WorkPort Sp. z o. o., ul. B. Chrobrego 5, 11-400 Kętrzyn;

na adres poczty elektronicznej: support@workport.pl.

Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego.

Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

§ 10

KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany mogą kontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach związanych z korzystaniem z Serwisów: pisemnie na adres Usługodawcy: WorkPort Sp. z o. o., ul. B. Chrobrego 5, 11-400 Kętrzyn, mailowo na adres: support@workport.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: tel. 574 520 850 w dni robocze od Poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 -16:00.

Opłata dla Użytkownika oraz Użytkownika niezalogowanego za połączenie z numerami telefonów wskazanymi w ust. 1 powyżej nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany.

§ 11

ROZWIĄZANIE UMOWY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.

W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta, a Użytkownik niezalogowany poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.

Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w tym usunąć Konto Użytkownika, w następujących przypadkach:

naruszenia przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego istotnych postanowień Regulaminu;

powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy;

umieszczania w Serwisie lub w Koncie przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy;

wykorzystywania przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego Usług niezgodnie ze ich przeznaczeniem.

O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług Usługodawca poinformuje Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od dnia rozwiązania.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego, w tym usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta przez Usługodawcę, wynikającym z naruszenia Regulaminu.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin obowiązuje bezterminowo. Usługodawca może w każdym czasie z ważnych przyczyn, w tym wskazanych w zakresie odpowiedzialności podmiotu, zakończyć świadczenie Usług (w tym usługi Konta) za pośrednictwem Serwisu, przesyłając o tym informację za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych przyczyn:

jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;

zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisów, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem;

wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu oraz którejkolwiek z Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy.

Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem emaila lub informacji push na telefonu udostępniony przez Użytkownika lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach Serwisu, w obu przypadkach, w terminie 7 dni od momentu opublikowania. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.

Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.

Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług zgodnie z Regulaminem będzie rozstrzygał polski sąd powszechny.

Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Załącznik nr 1

WYKAZ I OPIS USŁUG

Usługi dostępne dla Użytkowników: Konto WorkPort.pl

Konto, za pomocą którego Użytkownik przechowuje swoje dane związane z przebiegiem kariery zawodowej/zamieszczanie ogłoszeń celem zatrudnienia oraz korzysta ze wszystkich, aktualnie dostępnych funkcjonalności Konta.

Korzystanie z niektórych funkcjonalności Konta może być uzależnione od:

wypełnienia określonych pól w Koncie – w takim przypadku Usługodawca zobowiązuje się wyraźnie oznaczyć wymagane pola;

zamieszczenia stosownych plików w określonym przez Usługodawcę formacie i nie większych niż określony przez Usługodawcę limit wielkości zamieszczanych plików;

podania odpowiednich treści i formy danych, które muszą być adekwatne do określonej przez Usługodawcę specyfiki i przeznaczenia danych (np. zdjęcie profilowe nie wymagane ale powinno przedstawiać wizerunek Użytkownika w sposób umożliwiający jego rozpoznanie).

W ramach Usługi: Konto WorkPort.pl

Usługodawca zapewnia następujące funkcjonalności:

Aplikowanie Profilem

Skorzystanie z Aplikowania Profilem możliwe jest wyłącznie po uzupełnieniu przez Użytkownika w Profilu danych osobowych.

Rekomendowane oferty pracy

Usługodawca informuje Użytkownika – za pomocą specjalnego, indywidualnych powiadomień – o ofertach pracy publikowanych w Serwisie, dopasowanych do preferencji i zainteresowań Użytkownika. Powiadomienia tworzoną się dla indywidualnego Użytkownika na podstawie analizy jego preferencji i zainteresowań, w tym ofert pracy, które Użytkownik wysyłał za pośrednictwem aplikacje oraz informacji przetwarzanych w związku z innymi Usługami świadczonymi przez Usługodawcę. Rekomendowane oferty pracy są prezentowane Użytkownikowi przez Usługodawcę w formie powiadomień w aplikacji mobilnej lub za pomocą powiadomień wyświetlanych w przeglądarce (zgodnie z ustawieniami przeglądarki). Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania takich powiadomień w Ustawieniach (Prywatność) lub w innym miejscu wskazanym w Serwisach.

Informowanie o statusie aplikacji

Usługodawca informuje Użytkownika o statusie złożonej aplikacji na ofertę pracy opublikowaną w Serwisach, na podstawie aktywności pracodawcy, począwszy od momentu odebrania aplikacji przez pracodawcę do momentu jej rozpatrzenia. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi podsumowanie statusów złożonych aplikacji o ile pracodawca umożliwi Usługodawcy podanie takich informacji. Usługodawca może przekazać Użytkownikowi informacje, o których mowa powyżej, w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pomocą: specjalnych dedykowanych wiadomości e-mail/sms przesyłanych na udostępniony przez Użytkownika numer telefonu/adres email w formie powiadomień w aplikacji mobilnej lub za pomocą powiadomień wyświetlanych w przeglądarce (zgodnie z ustawieniami przeglądarki). Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania takich powiadomień w Ustawieniach (Prywatność) lub w innym miejscu wskazanym w Serwisach.

Zapisane oferty pracy

Użytkownik ma możliwość zapisania wybranych przez siebie ofert pracy w celu ich wyróżnienia na wynikach wyszukiwania i na podglądzie oferty pracy, jak również w celu ułatwienia dostępu do nich. Zapisane oferty pracy będą dostępne w dedykowanej zakładce w Koncie. Użytkownik ma możliwość zarządzania swoimi zapisanymi ofertami pracy za pośrednictwem Konta, w szczególności może je usuwać i przechowywać przy nich notatki. Użytkownik/Pracodawca zachowuje prawo do usunięcia oferty z Zapisanych ofert pracy wraz z terminem zakończenia publikacji oferty pracy w Serwisie. Usługodawca może przekazać Użytkownikowi informacje o Zapisanych ofertach pracy w formie powiadomień w aplikacji mobilnej lub za pomocą powiadomień wyświetlanych w przeglądarce (zgodnie z ustawieniami przeglądarki). Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania takich powiadomień w Ustawieniach (Prywatność) lub w innym miejscu wskazanym w Serwisach. Usługodawca zachowuje prawo do usunięcia oferty z Zapisanych ofert pracy, jeżeli oferta będzie niezgodna z prawem, obraźliwa, wulgarna lub Pracodawca nie będzie aktywnym podmiotem w CEiDG/KRS.

Historia aplikowania na oferty pracy

Użytkownik ma możliwość przechowywania historii aplikowania na oferty pracy, fakt zaaplikowania na ofertę pracy, liczba wysłanych aplikacji oraz daty ich wysłania są automatycznie zapisywane w Koncie.

Udostępnianie Profilu

Udostępnianie Profilu to Usługa, w ramach której Użytkownik może udostępnić swój Profil Pracodawcom. Usługa może być świadczona przez Usługodawcę, działającego jako agencja doradztwa personalnego, w następujący sposób:

Usługodawca umożliwia Użytkownikom aplikacji udostępnienie profilu Pracodawcom posiadającym aktywne ogłoszenia poprzez funkcję „Aplikuj”, umożliwiając Pracodawcom kontakt z Użytkownikiem na potrzeby prowadzonych przez siebie rekrutacji;

Usługodawca umożliwia Użytkownikom aplikacji udostępnienie profilu Pracodawcom posiadającym aktywne ogłoszenia poprzez funkcję „Zadzwoń” umożliwiając Użytkownikom kontakt z Pracodawcom na potrzeby prowadzonych rekrutacji.

Usługodawca gwarantuje, że dojdzie do udostępnienia Profilu Użytkownika Pracodawcom, nie gwarantujemy ani że Pracodawcy po jego otrzymaniu skontaktują się z Użytkownikiem.

Wyszukanie Pracy/Pracodawcy

Wyszukanie Pracy/Pracodawcy polega na udostępnieniu Użytkownikowi aplikacji mobilne w systemie informatycznym Usługodawcy, na zasadach przez niego określonych. Użytkownicy mogą w nim samodzielnie wyszukać oferty Pracy lub Pracodawców.

W ramach Wyszukania ofert Pracy lub Pracodawców, dane osobowe Użytkownika udostępniane będą potencjalnie Pracodawcom publikującym oferty pracy w Serwisie.

Usługi dostępne dla Użytkowników: Aplikacja mobilna „WorkPort.pl”

Aplikacja mobilna Usługodawcy umożliwiająca Użytkownikowi lub Użytkownikowi niezalogowanemu korzystanie za pomocą wybranych funkcjonalności aplikacji i jej usług mobilnych z wybranych funkcjonalności Konta i Usług.

Inne usługi

Usługi niewymienione w Regulaminie świadczone są przez Usługodawcę na zasadach określonych we właściwych regulaminach.